نوشته های جدید

هشت قانون استفاده از Must & Have To

Must & Have To

8 قانون استفاده از Must & Have To:

برای درس امروز قصد داریم راجع به هشت قانون استفاده از must و have to صحبت کنیم.

قانون شماره 1:

must الزام را نشان می دهد. ما زمانی از must استفاده می کنیم که کسی قانونی را مشخص کرده و ما باید از آن تبعیت کنیم. الزام معمولاً از جانب قانون، قاعده و یا شخصی که قدرت ایجاد قانون را دارد بوجود می آید. زمانی که شما باید (must) کاری را انجام دهید یعنی شما هیچ انتخاب دیگری ندارید. به مثال های زیر توجه کنید:

.When you travel abroad, you must have a passport

داشتن پاسپورت یک قانون است

.You must stop at a red light

.You must speak quietly in the library

قانون شماره 2:

must همچنین می تواند زمانی که گوینده احساس می کند که شرایط ضروری و فوری است استفاده شود. در این حالت ضرورت و الزام بوسیله گوینده ای که احساس می کند شرایط ضروری است بوجود می آید. به مثال های زیر توجه کنید:

.I must talk to the doctor right now. It is urgent

.There is an emergency. I must use your phone

قانون شماره 3:

شکل منفی must عبارتِ must not می باشد در این صورت به معنی ممانعت و نهی کردن می باشد. به عبارت دیگر must not به معنی don’t do that می باشد. به مثال های زیر توجه کنید:

.You must not smoke here

شما نباید اینجا سیگار بکشید، شما اجازه ندارید اینجا سیگار بکشید.

.You must not pass a red light without stopping

.You must not speak in the library

قانون شماره 4:

have to مانندِ must است. have to ضرورت و الزام را نشان می دهد و ما زمانی از آن استفاده می کنیم که کسی قانونی وضع کرده و ما باید از آن پیروی کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

.When you travel abroad, you have to have a passport

.You have to stop at a red light

 

برای دریافت فایل کامل این درس اینجا کلیک کنید.

 

در ادامه به فایل صوتی این درس با صدای استاد گوش کنید:

 

هشت قانون استفاده از Must & Have To