نوشته های جدید

کاربردها و تفاوت های Find Out و Figure Out در زبان انگلیسی

Find Out - Figure Out

 

:Find Out – Figure Out

اجازه بدید در درس امروز به بررسی تفاوت بین find out و figure out بپردازیم. این دو عبارت در زبان انگلیسی شبیه به هم هستند اما معانی و کاربردهای متفاوتی دارند.

find out به معنی کشف کردن و پیدا کردن اطلاعات است. عموماً زمانی این واژه رو استفاده می کنیم که ما چیزی رو  به صورت اتفاقی و شانسی پیدا می کنیم. به عبارت دیگر ما عمداً و از روی قصد و نیت قبلی به دنبال اطلاعات نمی گردیم بلکه اتفاقی به آن پی می بریم.

به مثال های زیر توجه کنید:

.I found out that my grandfather was a barber

.Jane found out her husband was cheating on her when she found the evidence in his jacket pocket

.We found out the boss was going to quit at the staff meeting on Monday

اما در figure out ما فعالیتی انجام می دهیم تا اطلاعاتی رو بدست آوریم و کشف کنیم. عموماً در این حالت ما قصد داریم که چیزی رو بفهمیم و یا مسئله ای رو حل کنیم(figure out) که بر خلاف find out شانسی و اتفاقی نیست.

به مثال های زیر توجه کنید:

.After working on my PC for a few hours, I finally figured out why it wasn’t working

.My mom can figure out a crossword puzzle very quickly

.The police figured out how the robber was able to bypass the bank’s security

اساساً از find out زمانی که چیزی رو به صورت اتفاقی و از figure out زمانی که چیزی رو از روی قصد و با تلاش کشف می کنیم استفاده می کنیم.

 

در ادامه به فایل صوتی این درس با صدای استاد گوش کنید:

 

کاربردها و تفاوت های Find Out و Figure Out