نوشته های جدید

اصطلاحات پرکاربرد عاشقانه در زبان انگلیسی

rmoantic_idioms

اصطلاحات عاشقانه انگلیسی

:Romantic Idioms

به داستان زیر که دربارة یک زوج رمانتیک، جک و دایانا است توجه کنید (فایل صوتی این درس در ادامه خواهد آمد):

 Jack and Diane met on Valentine’s Day, when they went on a blind date. They hit it off right away. Some people said it was love at first sight. That night, they spent several hours chatting, laughing and making eyes at each other. They dated several month after that

.In April, Diane told me that Jack stole her heart, and Jack also realized that she was the one

 این یک داستان جالب بود زیرا با بیشتر دوستان دیگرم که در این رابطه صحبت کردم همة آنها اولین قرارِ ملاقاتشان، یه قرار ملاقاتِ جهنمی بوده.

 در همین رابطه به مکالمه زیر گوش کنید:

.Hi jenny-

.Hi jack-

.Well how was the date last night-

.Huh! it was that bad-

.It was really bad and no another first sight. at dinner he was making eyes at waitress all night-

.No way-

.Ya! he suddenly didn’t steal my heart-

.So I guess he’s not the one for you-

.Nope, hey! do you have any friend I might hit it off with-

.Wow! pour Jenny-

برای درس امروز شش اصطلاح عاشقانه را بررسی می کنیم.

:go on blind date

 وقتی دو نفر به blind date می روند، آنها برای اولین بار است که در روز  قرار، یکدیگر را ملاقات می کنند. بنابراین اولین باری که یکدیگر را می بینند در روز قرار است و پیش از آن همدیگر را ندیده اند.

 

:hit it off with someone

 این اصطلاح زمانی استفاده می شود که شما به یک نفر علاقه مند می شوید و به اصطلاح جور می شوید و رابطه دوستی برقرار می کنید. و تلفظ آن بصورتِ “هید اید آف” است. این اصطلاح را می توانید علاوه بر موقعیت های عاشقانه در شرایط مختلف دیگری هم استفاده کنید. شما می توانید با رئیس جدیدتان یا همکارتان جور شوید و یا با همکلاسیِ جدید یا معلم جدیدتان جور شوید.

 

:love at first sight

 وقتی شما عشق با یک نگاه را تجربه می کنید، در واقع اولین باری که کسی را می بینید عاشقِ او می شوید. این اصطلاح در زبان فارسی با همین معنی وجود دارد.

فایل کامل این درس را می توانید از اینجا دانلود کنید.

 

در ادامه به فایل صوتی این درس با صدای استاد گوش کنید:

 

اصطلاحات عاشقانه انگلیسی